top of page

Reguladors dels Fons de Garantia de Dipòsits Bancaris
 

Quants diners puc recuperar en cas de fallida del meu banc?

Logo_Fgd_Cabecera.png

 

El Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit (FGD) va ser creat pel Reial decret llei 16/2011, de 14 d'octubre. Té personalitat jurídica pròpia, amb plena capacitat per al desenvolupament dels seus fins en règim de dret privat, i la seva seu és a Madrid.

L'FGD té per objecte garantir els dipòsits en diners i en valors o altres instruments financers constituïts a les entitats de crèdit, amb el límit de 100.000 € per als dipòsits en diners o, en el cas de dipòsits nominats en una altra divisa, el seu equivalent aplicant els tipus de canvi corresponents. Addicionalment, l'FGD garanteix els dipòsits següents amb independència del seu import durant tres mesos a comptar del moment en què l'import hagi estat abonat oa partir del moment en què aquests dipòsits hagin passat a ser legalment transferibles: a) Els procedents de transaccions amb béns immobles de naturalesa residencial i caràcter privat; b) Els que es derivin de pagaments rebuts pel dipositant amb caràcter puntual i estiguin lligats al matrimoni, el divorci, la jubilació, l'acomiadament, la invalidesa o la mort; ic) Els que estiguin basats en el pagament de prestacions d'assegurances o en la indemnització per perjudicis que siguin conseqüència d'un delicte o error judicial. Així mateix,garanteix 100.000 eurosper als inversors que hagin confiat a una entitat de crèdit valors o altres instruments financers. Aquestes dues garanties que ofereix el FGD són diferents i compatibles entre si.

Per al compliment de la seva funció de garantia de dipòsits i en defensa dels dipositants els fons dels quals estan garantits i del mateix FGD, el FGD podrà adoptar mesures de suport a la resolució duna entitat de crèdit amb càrrec al compartiment de garantia de dipòsits. Excepcionalment, sempre que no s'hagi iniciat un procés de resolució, l'FGD podrà utilitzar els recursos per impedir la liquidació d'una entitat de crèdit en els supòsits legalment previstos.

Resum del sistema suís


El sistema de protecció dels dipòsits serà utilitzat cuando un banc Suizotrencament. De fet, en aquest casels clients podrien perdre els dipòsits, almenys en part.

Protecció dels dipositants
La protecció dels dipositants a Suïssa consta dels següents elements essencials:

* El reglament
El legislador ha establert regles estrictes perquè un banc accepti dipòsits de clients. La normativa estipula, per exemple, que els bancs han de mantenir prou capital i liquiditat per poder reemborsar els dipòsits dels seus clients en qualsevol moment. De la mateixa manera, hi ha prescripcions sobre com s'han d'organitzar els bancs.


* La vigilància
l'Autoritat de Supervisió del Mercat Financer de Suïssa, FINMA, supervisa contínuament els bancs per garantir que es compleixin aquestes normes estrictes. Si un banc es troba en una situació difícil, FINMA també pot imposar mesures de protecció o mesures de reorganització per evitar la fallida.


* Estabilitat del sistema
el Banc Nacional Suís (SNB) pot prendre mesures per mantenir l'estabilitat del sistema.


* Garantia de dipòsit
el sistema de garantia de dipòsits entra en vigor en cas que un banc faci fallida de tota manera. En cas de fallida bancària, el sistema de garantia de dipòsits protegeix els dipòsits dels clients finsCHF 100.000contra pèrdues.

bottom of page